GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady GDPR

Společnost Finance Morava Corporate s.r.o., IČ: 17240506, pracuje s ochranou osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR). Působíme jako smluvní partner obchodní společnosti Broker Trust, a.s.

Broker Trust, a.s. vystupuje jako Správce osobních údajů. Je společností působící na finančním trhu, její podnikatelskou činností je zprostředkování finančních produktů a poskytování finančního poradenství.

Finance Morava Corporate s.r.o. vystupuje jako Zpracovatel osobních údajů a je na základě smlouvy o spolupráci se Správcem osobou, která poskytuje služby finančního poradenství na finančním trhu, resp. jejím prostřednictvím dochází ke zprostředkování finančních produktů z portfolia Správce.

S osobními údaji je a bude nakládáno citlivě a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,Nařízení”), a na něj navazujícími právními předpisy.

Pokud dojde k jakékoli změně Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty, prosím, abyste nám tuto skutečnost oznámili.

Zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů:

Osobní údaje definované jednotlivými finančními institucemi, které jsou správcem osobních údajů týkajících se jednotlivých produktových smluv (pro každou produktovou smlouvu je třeba se řídit seznamem údajů uvedeným v této příslušné smlouvě);

Kategorie osobních údajů:
• identifikační údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti;
• adresní údaje: adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, obchodní jméno, sídlo podnikání, IČ;
• elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa;
• další osobní údaje spojené se smlouvami: číslo smlouvy, číslo bankovního účtu, údaje o příjmech a výdajích, pohledávkách a závazcích atd.

Doba zpracování osobních údajů:
• ke zpracování osobních údajů klientů dochází po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu smlouvy uzavřené s jednotlivými klienty. Ke zpracování osobních údajů může docházet i po ukončení smlouvy s klientem, a to za účelem plnění zákonných povinností Správce a/nebo Zpracovatele.
• ke zpracování osobních údajů může docházet ručně i automaticky.
• souhlas se zpracováním osobních údajů Zpracovatel získá za účelem možnosti nabídky dalších produktů na základě selekce preferencí či obdobné selekce – profilování.

Zpracování osobních údajů klientů a potencionálních klientů nad rámec spolupráce se společností Broker Trust, a.s.:

Nad rámec spolupráce se společností Broker Trust, a.s., můžeme jako správci Vašich osobních údajů, zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud tomu udělíte souhlas, budeme používat Vaše osobní údaje pro účely nabídky služeb z portfolia našich obchodních partnerů a zároveň pro účely marketingových a analytických aktivit.

Zpracovávat budeme zejména Vaše následující osobní údaje:
• identifikační údaje: oslovení, titul, jméno a příjmení, datum narození, obchodní jméno, IČO.
• adresní údaje: adresa trvalého, případně přechodného pobytu či bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání.
• kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.
• další osobní údaje potřebné k vytvoření nabídky služeb na finančním trhu: údaje o příjmech a výdajích, pohledávkách, závazcích apod.

Zpracovávat Vaše osobní údaje za těmito účely budeme na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmo. a) Nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat a vaše osobní údaje okamžitě přestanou být za tímto účelem používány.

Pokud udělíte souhlas, budeme ve svém informačním systému uchovávat (zpracovávat) všechny Vaše osobní údaje a další data i v případě, jestliže přestaneme být zpracovatelem takových Vašich osobních údajů. Důvodem je situace, kdy se rozhodnete odebírá naše služby, nebo služby námi propojených, nebo spolupracujících třetích osob. Díky udělení souhlasu, nám nebudete muset poskytovat Vaše osobní údaje znovu.

Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů námi:

Ve vztahu k námi zpracovanými osobními údaji, můžete jako subjekt údajů uplatňovat veškerá práva podle Nařízení, a to zejména:
• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste jej udělil/a, dle čl. 7 ode. 3 Nařízení.
• právo získat od nás informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na další informace podle čl. 13, 14 nebo 15 Nařízení, jde zejména o informace k účelů zpracování, kategorii osobních údajů, příjemcích kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny.
• právo na opravu nepřesných či chybných osobních údajů, které se Vás týkají dle čl. 16 Nařízení.
• právo na výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, v případě, že tyto osobní údaje už nejsou nezbytné k účelům za nimiž byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
• právo na omezení zpracování za podmínek stanovených v čl. 18 Nařízení. Jde o situaci, kdy popíráte přesnost zpracovaných osobních údajů.
• právo získat osobní údaje, které jste nám poskytl/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo předat tyto údaje jinému správci aniž by tomu společnost bránila, za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení.
• právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení.

Pokud chcete uplatnit svá práva ve vztahu k zpracování Vašich osobních údajů, nebo máte jiný požadavek týkající se zpracování osobních údajů, tak nás prosím kontaktujte na emailové adrese info@financemorava.cz.

Předávání Vašich osobních údajů třetím osobám:

Vaše osobní údaje v rozsahu základních kontaktních údajů, mohou být předávány třetím osobám propojeným (přímo/nepřímo, majetkově či jinak), nebo spolupracujícím s námi (obchodní partneři), kteří se mohou podílet na jejich zpracování a kteří Vás můžou kontaktovat s nabídkou svých služeb, pouze však za předpokladu, že jste k tomuto udělil/a svůj souhlas a to buď přímo těmto společnostem, nebo prostřednictvím nás.Na vyžádání Vám rádi poskytneme aktuální seznam spolupracujících partnerů.

Zpracování Vašich osobních údajů k tomuto účelu, bude realizováno na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 ode. 1 písm. a) Nařízení. Za tímto účelem budeme osobní údaje zpracovávat po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, díky čemuž Vaše osobní údaje přestanou být okamžitě používány.

Vaše osobní údaje mohou být předávány společnosti SAB servis, s níž úzce spolupracujeme při poskytování služeb na finančním trhu. Veškeré osobní údaje budeme zpracovávat automatizovaně či prostřednictvím našich poměrných zaměstnanců a pracovníků.

Dále se může jednat o následující zpracovatele:
• naši externí spolupracovníci: zástupci, kteří s Vámi budou jednat, nebo kteří se podílejí na poskytování služeb
• třetí osoby, kteří se podílejí na správě našich informačních systémů, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, případně poskytovatele obdobných služeb.
• společnosti ze skupiny Google, to však pouze v případě, že některé Vaše osobní údaje budou uloženy v tomto datovém uložišti.
• poskytovatelům profesionálních služeb jako jsou advokáti či daňový poradci vázanými zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti.
• osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům, jde zejména o finanční úřad, orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím, Česká národní banka.
• dalším osobám, jestliže to nebude nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů (soud).

Předávání Vašich osobních údajů, je nezbytné pro účely ochrany práv a našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 ods. 1 písmo. f) Nařízení. Proti zpracování osobních údajů k tomuto účelu, lze vznést námitku dle čl. 21. Nařízení.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii, nebo mezinárodním organizacím, to však s výjimkou Vašich osobních údajů uložených na kloubovém datovém uložišti společnosti ze skupiny Google, které mohou být zpracovávány i mimo území Evropské unie. Prostřednictvím vhodných záruk ochrany osobních údajů v dotčených třetích zemích zajišťujeme, že takové zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s Nařízením.

Poskytnutí všech výše uvedených souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů je dobrovolné, nemáte tedy žádnou zákonnou ani smluvní povinnost souhlasy udělit.

Dohled nad zpracování osobních údajů zajišťuje dozorový úřad:

Kromě výše uvedených práv máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení. V České republice, je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů:

Zajišťujeme vysokou úroveň zabezpečení veškerých osobních údajů, a to prostřednictvím odpovídajících technických a organizačních opatření.

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze naši zaměstnanci a pracovníci, kteří s nimi skutečně nezbytně potřebují pracovat při plnění svých povinností. Tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti, jejíž dodržování je námi důsledně vyžadováno a kontrolováno.